Looye Honingtomaten: kleine tomaten met een grote smaak. Looye Honingtomaten: kleine tomaten met een grote smaak.
Deutsch

Actievoorwaarden

Looye Winactie “Looye geeft weg”
Organisator van deze winactie is Looye Kwekers B.V., Vlietboomgaard 10, 2672 JA Naaldwijk. Op deelname aan de 'Looye geeft weg, winactie' zijn de volgende voorwaarden ('Voorwaarden voor Deelname') van toepassing:
De Voorwaarden voor Deelname gelden voor alle deelnemers aan de winactie. Door deel te nemen gaan de deelnemers akkoord met genoemde voorwaarden. Looye Kwekers behoudt zich het recht voor om op elk moment de voorwaarden voor deelname te wijzigen of aan te passen en de actie te onderbreken, te verlengen of voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.
De winactie wordt georganiseerd voor deelnemers in Nederland, België en Duitsland. De uitvoering van de winactie is in handen van Looye Kwekers B.V., Vlietboomgaard 10, 2672 JA Naaldwijk. Contractuele aangelegenheden en claims van de deelnemers komen uitsluitend tot stand met en jegens Looye Kwekers B.V..
1. Gerechtigde deelname
1.1 Personen ouder dan 18 jaar, woonachtig in Nederland, België of Duitsland, die hun actieproducten hebben gekocht in Nederland, België of Duitsland komen in aanmerking voor deelname.
Deelname is alleen onder eigen naam mogelijk. Werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling of de uitvoering van deze winactie (bijvoorbeeld bureaus, adviseurs en leveranciers), evenals hun respectievelijke gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.
1.2 De 'Looye Decemberactie start op 4 december 2023 en eindigt op 31 december 2023, 23:59 uur ('Actieperiode'). Alle inzendingen die binnen de genoemde Actieperiode (zie 2.1) zijn ingeleverd met de bij de Looye Honingtomaten en Looye JOYN tomaten horende actiecode, komen in aanmerking voor deelname. De sluitingsdatum is 31 december 2023, 23:59 uur.
Het actieproduct betreft:
  • Looye Honingtomaten 180gr
  • Losse Honingtomaten
  • Looye JOYN tomaten 375gr
  • Losse JOYN tomaten
met actiecode.
1.3 Looye Kwekers behoudt zich het recht voor deelnemers die proberen het deelnameproces of de website te manipuleren, de voorwaarden voor deelname te schenden of anderszins op oneerlijke wijze de actie proberen te beïnvloeden, uit te sluiten. In deze gevallen kan de uitsluiting van de actie, de weigering om de prijs te verzenden of het terugvorderen van de ontvangen prijs worden overwogen.
1.4 Iedereen die incorrecte en incomplete persoonsgegevens verstrekt, wordt eveneens uitgesloten.
2. Uitvoering van de actie
2.1 Op de website www.looye.com/winactie kan iedere persoon die daartoe gerechtigd is (zie artikel 1) door het deelnameformulier naar waarheid in te vullen (contactgegevens, e-mail, en het bezochte verkooppunt) en de actiecode op te geven, deelnemen aan de winactie. Per persoon (naam, adres en e-mail) zijn meerdere deelnames mogelijk, waardoor de kans om te winnen wordt vergroot. Iedere deelnemende persoon kan slechts één keer winnen. Alle detailhandelszaken en retailers die groenten en fruit aanbieden en andere verkooppunten voor groenten en fruit die worden bevoorraad met Looye Honingtomaten in 180gr, 3 kg of 1,4 kg (tros & los) en Looye JOYN tomaten 375gr of 2.7kg verpakkingen, kunnen deelnemen aan de actie.
De succesvolle afronding van de deelname, dat wil zeggen de ontvangst van alle opgegeven/geüploade informatie, wordt aan de deelnemer getoond op de actiewebsite. Bovendien ontvangt de deelnemer een e-mail op het opgegeven e-mailadres met een bevestiging van deelname.
2.2 Het verzamelen van de verstrekte persoonsgegevens dient uitsluitend de uitvoering van de actie. Looye Kwekers B.V. verwerkt de verzamelde data met het oog op de realisatie van de actie. De data worden niet met derde partijen gedeeld. Alle data die voor de actie worden verzameld, worden voor een periode van 90 dagen na de sluitingsdatum voor deelname opgeslagen en vervolgens verwijderd, voor zover er geen andere wettelijke opslagvereisten van toepassing zijn.
2.3 De verlotingen vinden plaats op 12, 19 en 27 december 2023 en op 4 januari 2024. Onder de deelnemers wordt de volgende prijzen verloot:
12 december: 66 x hoogwaardige geurkaars van Ted Sparks, 19 december: 12 x Creuset pan in maat 26 cm, 27 december: 20 x Stoov warmtekussen, 4 januari: 9 x Apple Smartwatch*, Gedurende de actie: 100 x Looye kookboek. Na elke verlotingsdatum, worden de winnaars binnen enkele werkdagen bekendgemaakt.
*Apple is geen deelnemer aan of sponsor van deze actie
2.4 De trekking vindt plaats op de hierboven genoemde data en wordt verricht door Looye Kwekers volgens het toevalprincipe. De prijzen worden met grote zorgvuldigheid ingepakt en verzonden. Looye Kwekers kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadigde of zoekgeraakte prijzen. Contante uitbetaling of het ruilen van gewonnen prijzen, is uitgesloten. Ook is het aanspannen van een juridische procedure is bij dezen uitgesloten.
2.5 Als onderdeel van de controle om misbruik en fraude te voorkomen, gebruikt Looye Kwekers B.V. eveneens geautomatiseerde systemen om de geüploade informatie voor deelname te controleren. Deze geautomatiseerde systemen houden rekening met zowel duidelijke inconsistenties in deze informatie als lessen die zijn getrokken uit eerdere ervaringen met pogingen tot manipulatie. Er kan tevens een handmatige controle worden uitgevoerd. Bovendien kunnen de resultaten van het geautomatiseerde proces handmatig worden beoordeeld, voordat een besluit wordt genomen over de vaststelling van een poging tot misbruik/fraude of over het uitsluiten van een deelnemer van de actie.
3. Aansprakelijkheid
3.1 Looye Kwekers is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de aankoop van de actieproducten. Looye Kwekers garandeert niet dat de actiewebsite te allen tijde beschikbaar is en door de deelnemers kan worden geraadpleegd of dat deze vrij is van fouten qua inhoud of techniek.
Looye Kwekers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld. In het geval van schending van een essentiële contractuele verplichting op een manier die de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare gemiddelde schade die typisch is voor het contract. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen zijn in het bijzonder van toepassing op schade veroorzaakt door technische storingen, vertragingen of onderbrekingen in verband met de overdracht van deelnemersgegevens en het verlies of het onbedoeld wissen van gegevens. Looye Kwekers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van data, met name tijdens de gegevensoverdracht, en andere technische defecten, in het bijzonder bij het gebruik van mobiele apparaten.
3.2 Looye Kwekers garandeert niet dat de producten/verpakkingen met actiecodes die op deze winactie van toepassing zijn, tot het einde van de actie op de verkooppunten verkrijgbaar zijn.
Opmerkingen over gegevensbescherming
De bescherming van jouw gegevens is belangrijk voor ons. Looye Kwekers respecteert de privacy van iedereen die deelneemt aan de actie. Looye Kwekers bewaart en verwerkt de in het kader van de actie verkregen persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor het uitvoeren van deze actie. De namen van winnaars kunnen worden gepubliceerd op de websites van Looye Kwekers en/of de respectievelijke samenwerkingspartners. De winnaar gaat uitdrukkelijk akkoord met deze vorm van publicatie. Alle persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen behandeld. Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lid f AVG, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, mits er redenen zijn hiervoor die voortvloeien uit jouw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In dat geval heb je een algemeen recht van bezwaar, dat wij zullen toekennen zonder een specifieke situatie te specificeren. Als je gebruik wilt maken van jouw recht op herroeping of bezwaar, volstaat een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@looye.com
De momenteel geldende privacyverklaring van Looye Kwekers tref je hier aan: